DO 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 2021 ZBÝVÁ

UKÁZKA

AudioKostelNahrávkaTimea

AudioKostel – Dolní Němčí
Živý přenos začíná v 7 hodin

Pokud vám nefunguje přehrávání v aplikaci, nahrávku si můžete stáhnout (ikona tří teček) a pustit ve svém mobilním přehrávači.

Rádio hudby, ztišení a modlitby. 


EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE
TEXTNOTY

Ejhle, Hospodin přijde
a všichni svatí jeho s ním
a bude v den onen světlo velké,
aleluja.

Rosu dejte, nebesa, shůry,
a oblakové, dštěte Spravedlivého.

Otevři se, země,
a vydej Spasitele.

Nebesa vypravují slávu Boží
a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.

Sláva Otci i Synu / i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní i vždycky / a na věky věků. Amen.


ANDĚL PÁNĚ
TEXTAUDIO

K – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L – a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

K – Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L – ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria…

K – A slovo se stalo tělem
L – a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria…

K – Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L – aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K – Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

L – Amen.


PROLOM PANE, NEBESA
TEXTNOTY

Prolom, Pane, nebesa
a sestup na zemi
v život přečisté Marie Panny!
Otcové svatí z noci temnot
bez přestání tak volali.
I my živi na zemi zde volejme:
V srdce naše sestoupiž
svou milostí, v nás přebývati račiž!

Rosa milosti Boží rač sstoupiti z nebe
a nás zemský lid k tomu příhodné učiniti,
ať můžem božská dobrodiní vděčně přijmouti.

Sláva Otci i Synu i Duchu svamu,
jakož byla na počátku, budiž nyní i vždycky,
naky věkův. Amen


ADVENTNÍ MODLITBA

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde. Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm. Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet. V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu. Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce svou láskou. Amen


VLÁDCE SVĚTA, BOŽE NÁŠ
TEXTNOTY

1. Vládce světa, Bože náš,
jenžto v nebi dlo máš,
v tobě naši otco
došli blaha, spásy své.

2. Vyslyš prosby dětí svých,
odpusť lidu svému hřích,
dej nám srdce horlivé,
bychom žili k slávě tvé.

2. Vyslyš prosby dětí svých,
odpusť lidu svému hřích,
dej nám srdce horlivé,
bychom žili k slávě tvé.


I. radostný desátek:

1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji 
2. Ježíš, kterého předpověděli proroci 
3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka Davida
4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu   
5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl   
6. Ježíš, o němž anděl řekl: „Budeveliký a nazýván Syn Nejvyššího“
7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil Duch svatý
8. Ježíš, při jehož početí tě zastínila moc Nejvyššího
9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Jsem služebnice Pána“
10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Ať se mi stane podle tvého slova“


Ó, DUŠE PŘESVATÝ

TEXTNOTY

1. Ó Duše přesvatý,
vše ti vzdávej čest,
zem, temno propasti,
nebe, světlo hvězd:
tys v lásce tajemné,
lidstvu všemu zvěstoval,
čas spásy blažené.

2. Od tebe prorokům
s nebe slib je dán:
Aj, přijde Mesiáš,
světa všeho Pán,
den svitne v noci stín,
syny svoje uvede
zas v lásky Boží klín.

3. Útěcho blažená,
sestup s nebe k nám,
tu v srdci pokorném,
zbuduj sobě chrám!
Veď duše k sobě výš,
světlem pravdy ukazuj
všem cestu v nebes říš!

2. Od tebe prorokům
s nebe slib je dán:
Aj, přijde Mesiáš,
světa všeho Pán,
den svitne v noci stín,
syny svoje uvede
zas v lásky Boží klín.

3. Útěcho blažená,
sestup s nebe k nám,
tu v srdci pokorném,
zbuduj sobě chrám!
Veď duše k sobě výš,
světlem pravdy ukazuj
všem cestu v nebes říš!


ŽALM 5 – RANNÍ PROSBA O POMOC

Hospodine, slyš moje slova, * všimni si mého nářku!

Naslouchej mé hlasité prosbě, + můj králi a můj Bože, * vždyť k tobě se modlím, Hospodine!

Zrána slyšíš můj hlas, * zrána ti předkládám své modlitby a čekám.

Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost, + zlý u tebe prodlévat nesmí * ani rouhači před tebou neobstojí.

Nenávidíš každého zločince, * hubíš všecky lháře.

Od vraha a podvodníka * se odvrací Hospodin s odporem.

Já však pro velikou tvou milost * smím vstoupit do tvého domu,

padnu na tvář před tvým svatým chrámem * v bázni před tebou, Hospodine!

Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým  nepřátelům; * urovnej přede mnou cestu k sobě!

Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, * jejich nitro strojí úklady,

jejich hrdlo je otevřený hrob, * lichotí svým jazykem.

Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, * ať jásají bez přestání;

chraň je, ať se radují v tobě, * kdo milují tvé jméno,

protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, * jako štítem ho věnčíš svou přízní.


ANDĚL PÁNĚ NA SVĚT PŘIŠEL

TEXTNOTY

1. Anděl Páně na svět přišel
s nebes věčné slávy
do města Nazareta,
Pannu takto zdraví.

2. Zdráva budiž nade všechny,
Panno Bohu milá,
dobrota Nejvyššího
tebe vyvolila.

3. Z Ducha počat nebes divem,
Boží Syn se vtělí,
na věky panenství tvé,
svět ctít bude celý.

2. Zdráva budiž nade všechny,
Panno Bohu milá,
dobrota Nejvyššího
tebe vyvolila.

3. Z Ducha počat nebes divem,
Boží Syn se vtělí,
na věky panenství tvé,
svět ctít bude celý.


ŽALM 29 – BOŽÍ MOC V BOUŘÍ

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, * vzdejte Hospodinu slávu a moc.

Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, * v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

Hospodinův hlas nad vodami! + Vznešený Bůh zaburácel hromem, * Hospodin nad spoustami vod!

Hlas Hospodinův, jak je mocný, * hlas Hospodinův, jak je velkolepý!

Hospodinův hlas láme cedry, * Hospodin láme cedry libanonské.

Nutí Libanon poskakovat jako býčka, * Sirjon jak buvolí mládě.

Hospodinův hlas srší plameny ohně. + Hospodinův hlas otřásá pouští, * Hospodin otřásá pouští Kadeš;

Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry, * v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!

Hospodin trůnil nad potopou, * Hospodin jako král bude trůnit věčně,

Hospodin uštědří svému lidu sílu, * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.


VĚČNÝ, VELKÝ BOŽE NÁŠ

TEXTNOTY

1. Věčný, velký Bože náš,
Pane Jezu Kriste,
na věky jenž přebýváš
v slávě Otce jisté.

2. Sestoupil jsi s nebe k nám
z lásky Otce svého,
abys hledal spásy sám
lidu zbloudiho.

3. Dej nám v tomto živo
v pravdě tvé vždy státi,
srdce chovat v čistotě,
hříchů všech se ti!

4. Nedopusť nám trpěti,
věčné smrti strasti,
s tebou kaž nám bydleti
v nebešťanů vlasti!

2. Sestoupil jsi s nebe k nám
z lásky Otce svého,
abys hledal spásy sám
lidu zbloudiho.

3. Dej nám v tomto živo
v pravdě tvé vždy státi,
srdce chovat v čistotě,
hříchů všech se ti!

4. Nedopusť nám trpěti,
věčné smrti strasti,
s tebou kaž nám bydleti
v nebešťanů vlasti!


BOŽÍ SLOVO

U proroka Izaiáše čteme:

V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země bude ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě.


SVATÝ, VĚČNĚ SVATÝ BŮH

TEXTNOTY

1. Svatý, věčně svatý Bůh,
chválu jemu vzdejme,
Otec, Syn i svatý Duch,
jenž v nebi bytuje,
světu všemu kraluje,
svatý jemu pějme!

2. Kriste, Pane nejvyšší,
tobě píseň slávy,
Spasiteli nejdražší,
zní v kraji pozemském,
ve sboru i andělském
všechno tebe zdraví.

 

2. Kriste, Pane nejvyšší,
tobě píseň slávy,
Spasiteli nejdražší,
zní v kraji pozemském,
ve sboru i andělském
všechno tebe zdraví.


ZAMYŠLENÍ

Dokud žijeme a uvažujeme tak, jako by pokoj ještě nenastal a jako by záleželo jen na nás, až ho uskutečníme, jsme na cestě k sebezničení. Ale když uvěříme, že Bůh lásky nám již pokoj, po němž toužíme, daroval, uvidíme, jak tento pokoj prolamuje narušenou půdu našeho lidského údělu a uvidíme, jak rychle roste a dokonce uzdravuje ekonomické a politické neduhy naší doby.

Henri J. M. Nouwen: Cesta pokoje

Na začátku Adventu se otevřme Božímu pokoji! Ten není věcí našeho výkonu nebo nějaké pouhé autosugesce. On tam někde uvnitř už je, tam, kde je v nás Hospodinův „stánek, který skýtá stín ve dne proti vedru a bezpečné útočiště proti vichru a dešti.“


Ó, CO VEDLO TEBE

TEXTNOTY

1. Ó, co vedlo tebe,
že jsi tak se snížil,
přišel na svět z nebe,
hříšným lidem sloužil?
Milost tvoje vlídná,
která pomoci zná,
vedla tebe na zem,
spásu přinesla všem.
Ježíši Kriste!

2. Ty jsi lidstvo hříšné
věčné smrti zbavil,
v lásce přenesmírné,
hříchy světa shladil.
Tělo a krev pravou
v paměť dal jsi nám svou,
s námi býti žádáš,
chlebe nebeský náš,
Ježíši Kriste!

2. Ty jsi lidstvo hříšné
věčné smrti zbavil,
v lásce přenesmírné,
hříchy světa shladil.
Tělo a krev pravou
v paměť dal jsi nám svou,
s námi býti žádáš,
chlebe nebeský náš,
Ježíši Kriste!


PROSBY

Bože, posvěcuj našeho ducha, duši i tělo a zachovej nás bez úhony pro příchod svého Syna

Dej nám svatě prožít celý den a žít v tomto světě spravedlivě a zbožně.

Dej, ať se oblékneme v našeho Pána Ježíše Krista a ať jsme naplněni Duchem svatým.

Dopřej nám, ať zůstaneme bdělí až do dne, kdy se zjeví sláva tvého Syna.


V TÉTO DOBĚ SVATÉ

TEXTNOTY

1. V této době svaté třeba bdíti nám,
v nížto spása vzešla světa končinám,
neb Syn Boží přišel s nebe k lidem sám.

2. Ježíš Kristus, z rodu Davidova král,
přijde zas, by k soudu všechny lidi zval,
šťasten bude, kdo vždy v pravdě jeho stál.

3. Synu Panny čisté, Spasiteli náš,
kéž i v soudu den nám milost svoji dáš,
ty jsi naše spása, světa Mesiáš!

2. Ježíš Kristus, z rodu Davidova král,
přijde zas, by k soudu všechny lidi zval,
šťasten bude, kdo vždy v pravdě jeho stál.

3. Synu Panny čisté, Spasiteli náš,
kéž i v soudu den nám milost svoji dáš,
ty jsi naše spása, světa Mesiáš!


MAGNIFICAT

Velebí * má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.


KRISTE JEŽÍŠI

TEXTNOTY

1. Kriste Ježíši,
ty spáso nejvyšší,
shlédni na nás,
svou svatou milostí,
zahřívej nás,
aby tvé slavné jméno,
v nás i v církvi bylo ctěno,
chváleno a velebeno!

2. Již od věčnosti,
tys u velebnosti,
roven Otci,
s ním jeden v podstatě,
Bůh, i v moci.
Od počátku bylo vše
učiněno skrze tebe,
slunce, hvězdy, zem i nebe.

3. Život pověčný,
sám v sobě bezpečný,
chováš vždycky,
jen tebou obrozen
život lidský.
Smrti zlé se nebojí,
kdo v tvé víře pevně stojí,
ze světa jde ku pokoji.

4. Tvého příchodu,
po světa obvodu,
všecko čeká,
jen duch temna tebe,
vždy se leká.
Požehnej nám, žádáme,
co tvým jménem počínáme,
dej, ať svatě dokonáme!

5. Opatruj nás sám, 
vždyť Otcem sluješ nám,
na své děti
rač milostivě dnes,
pohleděti.
Osvoboď nás od zlého,
a též syna kajícného
přiveď do království svého!

2. Již od věčnosti,
tys u velebnosti,
roven Otci,
s ním jeden v podstatě,
Bůh, i v moci.
Od počátku bylo vše
učiněno skrze tebe,
slunce, hvězdy, zem i nebe.

3. Život pověčný,
sám v sobě bezpečný,
chováš vždycky,
jen tebou obrozen
život lidský.
Smrti zlé se nebojí,
kdo v tvé víře pevně stojí,
ze světa jde ku pokoji.

4. Tvého příchodu,
po světa obvodu,
všecko čeká,
jen duch temna tebe,
vždy se leká.
Požehnej nám, žádáme,
co tvým jménem počínáme,
dej, ať svatě dokonáme!

5. Opatruj nás sám, 
vždyť Otcem sluješ nám,
na své děti
rač milostivě dnes,
pohleděti.
Osvoboď nás od zlého,
a též syna kajícného
přiveď do království svého!


ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, aby nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách a s radostí na něho čekáme. Amen

POŽEHNÁNÍ

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom  s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

Ať nám žehná a chrání nás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen.

Dobrořečme Pánu.     Bohu díky.


DIVNÁ MILOST STALA SE

TEXTNOTY

1. Divná milost stala se,
plesej zemská říše,
přišel světa Spasitel
s nebes jasné še.

2. Mnoho strasti vytrpěl
z vůle Otce svého,
aby lidstvo vykoupil
ode všeho zlého.

3. Jezu Kriste, žehnej nám,
chceme ti věrni ti,
uděl, bychom na věky
tebe mohli ctíti!

2. Mnoho strasti vytrpěl
z vůle Otce svého,
aby lidstvo vykoupil
ode všeho zlého.

3. Jezu Kriste, žehnej nám,
chceme ti věrni ti,
uděl, bychom na věky
tebe mohli ctíti!